Vítězové 2020

Nechte se inspirovat příběhy a pracemi výherců našeho významného ocenění, které vybírají největší kapacity vědeckého a technického světa.

Nejlepší diplomové práce 2020

1. místo

Mgr. Lukáš Petera – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova a RNDr. Martin Ferus, Ph.D. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR

Název práce: Důsledky éry velkého bombardování pro chemickou a prebiotickou evoluci raného Marsu a Země

Lukáš Petera ve své diplomové práci shrnul a interpretoval výsledky laboratorních experimentů zabývajících se následky dopadů asteroidů na vývoj mladých planet těsně před možným vznikem života. Vznik života totiž může souviset s horkem ve vzniklých kráterech a s železnými jíly pocházejícími z rozmělněných kusů meteoritů. Existuje celá řada důvodů se domnívat, že podobným způsobem mohl vzniknout život také na Zemi či na Marsu. „Na zamrzlém Marsu o tom můžeme najít důkazy, a když prostudujeme mladé exoplanety, můžeme vidět známky impaktů asteroidů i v jejich atmosférách.

2. místo

Katrin Bučková, MSc. a prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. – Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické Brno

Název práce: Pokročilá technologie výroby kloubních implantátů metodou EBM

Pokročilá technologie výroby personalizovaných kloubních implantátů metodou EBM, což je anglická zkratka pro Electron Beam Melting, aditivní výrobní technologii využívající elektronový paprsek k tavení a následně spékání kovového prášku vrstvu po vrstvě do příslušných tvarů. Katrin Bučková se v práci zabývá materiálovými, mechanickými, tribologickými i únavovými vlastnosti implantátů z titanové slitiny Ti6Al4V (nejpoužívanější titanová slitina), návrhem nového unikátního designu personalizovaného kolenního implantátu a také technologií jeho inserce. Jedná se tedy o kloubní náhrady „šité na míru“ každému pacientovi.„Hlavním smyslem mé diplomové práce je pomoci lidem od bolesti a navrátit jim radost z pohybu,“ vysvětluje hlavní motivaci své práce Katrin Bučková. „Příčin ztráty mobility je stále více, mezi nimi vyniká onemocnění kloubů vlivem sedavého zaměstnání, obezity, ale také snahy o nadměrné sportovní výkony,“ zdůvodňuje naléhavost svého výzkumu.

3. místo

Ing. Lenka Bardoňová a Mgr. Kateřina Mamulová – Kutláková, Ph.D. z Centra nanotechnologií, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Název práce: Příprava nanovlákenných vrstev s obsahem jílových minerálů pomocí elektrostatického zvlákňování

Nanovlákenné materiály zažívají v posledních letech velký rozmach, mimo jiné i na poli medicíny, kde mohou fungovat jako nosiče léčiv v těle nebo kryty na rány. U mnoha nanovlákenných materiálů však dochází k tzv. burst efektu, tedy k uvolnění velké části aktivní látky najednou, což může mít nežádoucí účinky. Lenka Bardoňová ve své diplomové práci popsala, jak lze burst efekt eliminovat. Během svého praktického výzkumu ověřila, že k jeho eliminaci se velmi dobře hodí jílové minerály, které navíc nejsou toxické, jsou biokompatibilní a také levné. Její diplomová práce se zabývá přípravou a podrobnou, především morfologickou charakterizací nanovláken s obsahem jílových minerálů, jako je vermikulit nebo kaolinit, a těchto jílových minerálů s inkorporovanou aktivní látkou – chlorhexidinem.

TOP 10 diplomových prací ročníku 2020

MístoJméno / UniverzitaNázev práce
1.Mgr. Lukáš Petera – UKDůsledky éry velkého bombardování pro chemickou a prebiotickou evoluci na raném Marsu a Zemi
2.Ing. Katrin Bučková – VUT BrnoAdvanced production technology for joint implants made by the ebm method
3.Ing. Lenka Bardoňová – VŠB-TU OstravaPříprava nanovlákenných vrstev s obsahem jílových minerálů pomocí elektrostatického zvlákňování
4.Ing. Lukáš Janota – ČVUT PrahaDruhotné využití vyřazených baterií z elektromobilů
5.Ing. Oleh Vasyliev – ČVUT PrahaKoncepční návrh iontového motoru s toroidnim magnetickým polem
6.Ing. Zuzana Oulehlová – TU LiberecVývoj planárních nanovlákenných vrstev pro nové aplikace v gastrointestinální chirurgii
7.Ing. Monika Muchová – UTB ZlínPříprava hydrogelů na bázi polyvinylalkoholu pro kosmetické aplikace
8.Mgr. Marcela Vlčnovská – MU BrnoMultimodální značení protilátek pro specifické rozpoznávání vybraných antigenů
9.Mgr. Zdeněk Krtouš – UK PrahaTailoring of structure of plasma polymers
10.Ing. Kryštof Mráz – VUT BrnoVýpočtové modelování přenosu tepla v porézních strukturách
11.Ing. Kateřina Jedličková – VUT BrnoTechnologické koncepty pro čištění oceánů
12.Mgr. Sabina Malecová – UP OlomoucCharakterizace optických tenkých vrstev pomocí optické emisní spektroskopie

Nejlepší disertační práce 2020

1. místo

RNDr. Markéta Bocková, Ph.D. – Fakulta matematicko-fyzikální, Univerzita Karlova a prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR

Název práce: Multifunkční biomolekulární soubory pro paralelizovanou analýzu biomolekulárních interakcí

Disertační práce Markéty Bockové se věnuje výzkumu optických biosenzorů a jejich využití ke studiu biomolekul a biomolekulárních interakcí. Optické biosenzory umožňují poznání biologických procesů na molekulární úrovni, pomáhají odhalit a pochopit například mechanismy vzniku a rozvoje nemocí a mohou se uplatnit i v moderní lékařské diagnostice.

2. místo

Mgr. et Mgr. Libor Šmejkal, Ph.D., Matematicko – fyzikální fakulta, Univerzita Karlova a prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D. – Fyzikální ústav AV ČR

Název práce: Topologická pásová teorie relativistické spintroniky v antiferromagnetech

Disertační práce Libora Šmejkala pojednává o pohybu elektronů v krystalech a o tom, jak lze dosáhnout jejich větší mobility, nižších ztrát energie a co největšího poměru signál/šum. „Objevili jsme, že takovéto elektrony v přírodě existují v antiferromagnetických materiálech. Antiferromagnety jsou krystaly, v nichž magnetické momenty střídají znaménko mezi sousedními atomy podobně, jako se bílá barva střídá s černou na šachovnici,“ popisuje zásadní objev své práce Libor Šmejkal.

3. místo

MUDr. Václav Koucký, Ph.D., a prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. – 2. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova při FN Motol

Název práce: Detekce časných patofyziologických změn dýchání u dětí s chronickým plicním onemocněním

Vyšetřit u nejmenších, a tedy nespolupracujících dětí plíce, je nadmíru obtížné. A právě takovýto úkol si zvolil za téma své disertační práce MUDr. Václav Koucký, Ph.D. Práce pojednává o tom, jak bezpečně a co nejefektivněji vyšetřovat funkci plic u nejmenších dětí s dlouhodobým plicním onemocněním, jako je například cystická fibróza či chronická plicní nemoc u předčasně narozených, nebo u dětí, u nichž hrozí vznik astmatu. Autor v práci hodnotí čtyři zavedené vyšetřovací metody a pátou v průběhu řešení tohoto projektu sám zavádí – v ČR vůbec poprvé.

TOP 10 disertační prací ročníku 2020

MístoJméno / Univerzita Název práce
1.RNDr. Markéta Bocková, Ph.D. – UKMultifunctional biomolecular assemblies for parallelized analysis of biomolecular interactions
2.Mgr. et Mgr. Libor Šmejkal, Ph.D. – UKTopologická pásová teorie relativistické spintroniky v antiferromagnetech
3.MUDr. Václav Koucký, Ph.D. – UKDetekce časných patofyziologických změn dýchání u dětí s chronickým plicním onemocněním
4.Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D. – VŠCHT PrahaNitrogen removal from anaerobic pre-treated urban wastewater using modern biological processes
5.Ing. Pavel Tomášek, Ph.D. – UTB ZlínŘešení inverzního problému odhadu permitivity materiálu ve volném prostoru
6.Ing. Václav Navrátil, Ph.D. – ČVUT PrahaPositioning and Data Fusion Algorithms for Radionavigation Systems
7.Ing. Jakub Bumba, Ph.D. – VŠCHT PrahaPříprava a využití silicidu a germanidu hořčíku z odpadních zdrojů
8.Ing. Michal Lom Ph.D. – ČVUT PrahaModeling of smart cities using multi-agent systems
9.Mgr. Soňa Krajčovičová, Ph.D. – UP OlomoucHigh-throughput conjugation of drug-like molecules for chemical biology
10.Ing. Rostislav Lang, Ph.D. – VUT BrnoAlgorithms for design and analysis of membrane structures

Nejlepší pedagog 2020

Nejlepší pedagog

Prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a FN Brno

Prof. Petr Štourač je přednostou Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, ředitelem Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a proděkanem pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2007 založil výukový a publikační portál AKUTNĚ.CZ, který tvoří zastřešující platformu pro elektronickou výuku akutní medicíny nejen na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

RNDr. Martin Srnec, Ph.D., Ing. Daniel Bím Ph.D., Carlos Mauricio Maldonado-Domínguez Ph.D. – kolektiv z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a doc. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc., DSc. – Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Název práce: Nový termodynamický faktor řídící kinetiku reakcí s přenosem atomu vodíku Objev nového faktoru pro přenos atomu vodíku umožní vývoj účinnějších katalyzátorů.

Ocenění za překonání překážek při studiu

Ocenění za překonání překážek při studiu

Josef Zaduban – Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

I se sluchovým hendikepem lze studovat s výborným prospěchem

Při poslechu přednášek či procvičování látky je často odkázán na odezírání. Musí tak při výuce vynaložit mnohem více energie, času a soustředění než jeho kolegové. Zvolený obor Technologická zařízení si jej však naprosto získal. Josef je motivovaným „tahounem“ celého ročníku, jeho výsledky patří k těm nejlepším.

Nejlepší absolventské práce na téma Průmysl 4.0

Nejlepší absolventská práce na téma Průmysl 4.0

Ing. Megi Mejdrechová – Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

Název práce: Návrh robotického lakovacího pracoviště s využitím snímání pohybu a imitace lakýrníka

Nejzajímavější na práci Megi Mejdrechové je samotný princip řešení robotického lakování. Na rozdíl od klasických přístupů není středobodem programátor robota, ale dělník, který předtím činnost vykonával ručně. Není to tedy tak, že člověka jednoduše nahradíme robotem, naopak je oba integrujeme do jednoho celku. V něm dochází k automatizovanému přenosu dat a hlavně know-how mezi člověkem a robotem. Člověk se tak z dělníka ve znečištěném prostředí stává zdrojem inteligentní supervize nad robotem, čímž dostává tradiční robotizace kolaborativní formu.

TOP 10 absolventských prací na téma: Průmysl 4.0

MístoJméno / Univerzita Název práce
1.Ing. Megi Mejdrechová – ČVUT PrahaRobotic Painting Cell Design Using Worker’s Motion Tracking and Imitation
2.Ing. Robert Pěnička, Ph.D. – ČVUT PrahaPlánování sběru dat pro vzdušné prostředky
3.Jakub Pavlík MSc., Ph.D. – UHKNávrh Edge Computing platformy umožňující efektivní provoz globálně distribuovaných aplikací s nízkou latencí
4.Ing. Radek Tománek – VUT BrnoBezdrátový přenos výkonu 20 kW
5.Ing. Tomáš Sýkora – VUT BrnoKonstrukce a programové vybavení transportních entit pro testbed Průmysl 4.0
6.Ing. Martin Strnad – UTB ZlínŠkolicí pracoviště pro plně automatizovaný cyklus oběhu materiálu
7.Ing. Martin Diblík – Vysoká škola logistikImplementace vyššího stupně automatizační techniky a digitalizace v logistických procesech
8.Ing. Michal Husák – VUT BrnoVirtuální dvojče pro testbed Průmyslu 4.0
9.Ing. Patrik Koch – VŠB TU OstravaVirtuální uvedení do provozu za účelem testování a optimalizace strojních zařízení
10.RNDr. Vladimír Míč, Ph.D. – MU BrnoBinary Sketches for Similarity Search
11.Ing. Vladimír Horyna, Ph.D. – ČVUT PrahaVirtuální sensory pro validaci dat a monitorování
12.Ing. Vojtěch Miškovský, Ph.D. – ČVUT PrahaSide-Channel Analysis: Efficient Attacks and Fault-Tolerant Countermeasures

Nejlepší absolventská práce zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou

Nejlepší absolventská práce zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou

Ing. Lukáš Janota – Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze

TOP 5 absolventských prací na téma: Chytrá infrastruktura a energetika

MístoJméno / Univerzita Název práce
1.Ing. Lukáš Janota – ČVUT PrahaDruhotné využití vyřazených baterií z elektromobilů
2.Ing. Martin Kosinka – VŠB TU OstravaŘídicí systém pro systémy V2H (Vehicle To Home)
3.Ing. Radek Tománek – VUT BrnoBezdrátový přenos výkonu 20 kW
4.Ing. Kateřina Kopelentová – ZČU PlzeňNávrh přívěsného vozíku za osobní automobil s kompenzací úbytku výkonu
5.Ing. Petr Dolejš, Ph.D. – VŠCHT PrahaEnhancing energy recovery from municipal wastewater using bioflocculation or anaerobic membrane bioreactor
6.Ing. Jakub Bumba, Ph.D. – VŠCHT PrahaPříprava a využití silicidu a germanidu hořčíku z odpadních zdrojů
7.RNDr. Martin Husák, Ph.D. – MU BrnoPredictions of network attacks in collaborative environment
8.Ing. Jan Klusáček – VUT BrnoImplementation of control algorithm in application with several accumulation systems
9.Ing. Marek Lavorenti – VŠCHT PrahaSynthesis and Characterisation of Platinum-based Alloy Catalysts for PEM Fuel Cellsí
10.Ing. Michal Lom, Ph.D. – ČVUT PrahaModeling of smart cities using multi-agent systems

Slavnostní večer Ceny Wernera von Siemense